Általános Szerződési Feltételek

Vállalkozó neve: Tárczy Virág egyéni vállalkozó
Székhely: 1028 Budapest, Bethlen Gábor u. 3.
Nyilvántartási szám: 27063688
Nyilvántartást vezető szerv: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Adószám: 72046737-1-41
Telefonszám: 0620/7703185
E-mail cím: tarczy.virag@gmail.com

A Szolgáltató tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex: a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének Etikai Kódexe. A Szolgáltató a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének tagja.

Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Szolgáltató: a szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.

Fogyasztó v. Páciens: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, a Szolgáltató páciense.

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételeit elektronikus levélben küldi el a Páciens részére és weboldalán is közzéteszi azt.

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Páciens jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a Szolgáltatótól történő megrendelés, dietetikai tanácsadás, konzultáció (online és személyes) és azon való megjelenés esetén. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek minden olyan szolgáltatás igénybevételére kiterjed, melyet a Páciens a Szolgáltatótól történő megrendeléssel (időpont foglalással) kezdeményez. A Páciens, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit elektronikus levélben történő visszaigazolással tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Páciens között. Amennyiben a Szolgáltató a tanácsadói díj átutalását megelőzően, szabályszerűen hozzáférhetővé teszi, vagy elküldi a Páciens részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de a Páciens az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban a tanácsadói díjat átutalja a Szolgáltató bankszámlájára, úgy kell tekinteni, hogy a Páciens az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Páciens között.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. 09. 10 napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Páciensre és szolgáltatás igénybevételre hatályosak.

A Páciens a tanácsadásra/konzultációra való jelentkezéskor nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A Páciens a jelentkezés elküldésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén az időpont foglalás időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki: dietetikai tanácsadás, étrend összeállítás. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki bejelentkezik a Szolgáltató által nyújtott tanácsadásra, az időpont foglalását a Szolgáltató visszaigazolta, a tanácsadói díjat megfizette Szolgáltató részére és jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

Az Általános Szerződési Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában, az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

A Páciens valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Páciens a tanácsadásra időpontot foglal, foglalását elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Páciens ajánlatát) a Páciens által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, stb.). Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Pácienssel, amennyiben pénzmozgás történt.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások a www.dietetikus.eu weboldalon kerülnek bemutatásra, itt részletes leírás található a Szolgáltató tevékenységeiről. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Páciens a Szolgáltató elektronikus levelezési címén vagy telefonon jelentkezhet tanácsadásra, személyes adatai megadásával.

A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak.

A Páciens az időpontfoglalás elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget vonhat maga után.

Az időpontfoglalás Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató egy elektronikus üzenettel visszaigazolja a foglalást és tájékoztatja a Páciensét a tanácsadói díj megfizetésével kapcsolatos információkról. A visszaigazolás megküldésével létrejön a szerződés a Páciens és a Szolgáltató között, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja, hogy elfogadja a Páciens időpont foglalását.
(Ha a foglalás megérkezését visszaigazoló e-mail a Pácienshez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Páciens mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt szolgáltatást igénybe venni.)

A Páciens elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában, automatikusan tárolja a foglalást, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra, így a későbbiekben nem kereshető vissza.

Páciens a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Páciens más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
A Szolgáltatót a Páciens által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Páciens számára a foglalás során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

A szolgáltatások igénybevételéért a Páciens díj fizetésére köteles. A tanácsadói díj a Szolgáltató által egyedi ajánlatban kerül megadásra, vagy a weboldalon kerül feltüntetésre. A feltüntetett tanácsadói díjak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint.

A Szolgáltató fenntartja a feltüntetett díjak változtatásának jogát. Az árváltozás a megjelenéssel lép hatályba. A Szolgáltató garantálja, hogy a Felek közötti ajánlati kötöttség és annak Szolgáltató részéről történő elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás, elküldött foglalás esetében a tanácsadói díj összegét nem befolyásolja.

A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően tehát a tanácsadói díj fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves díj jelenik meg a weboldalon, vagy az egyedi ajánlatban. Ilyen esetben a Szolgáltató a szolgáltatás biztosítása előtt elektronikus üzenetben, vagy telefonon megkeresi a Pácienst egyeztetés céljából. Az ilyen megrendeléseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a tanácsadói díjakat pontosan tüntesse fel. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a szolgáltatást a hibás áron biztosítsa.

A Páciens elfogadja, hogy a tanácsadói díj összegéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott e-mail címre. A Páciensnek gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén a Páciens köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

A tanácsadói díjat a Páciens átutalással (előre utalással), vagy készpénzben fizeti meg Szolgáltató részére. A tanácsadás/konzultáció létrejöttének feltétele a tanácsadói díj Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése.

Előre utalással történő fizetés: a Páciens a Szolgáltató bankszámlájára utalja a tanácsadói díj összegét. Az összeg Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követően válik jogosulttá a Páciens a tanácsadáson, konzultáción való részvételre.
Készpénzben történő fizetés: a Páciens a személyes tanácsadás alkalmával fizeti meg a Szolgáltató részére a tanácsadói díjat.

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Páciens figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (az időpontfoglalás elküldése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

Páciens jogosult a tanácsadáson való részvételét lemondani a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozatával, indokolási kötelezettség nélkül.

 • Ha a lemondásra több, mint 24 órával a tanácsadás dátumát megelőzően kerül sor, úgy Szolgáltató az előzetesen megfizetett szolgáltatási díj teljes összegét visszautalja a Páciens bankszámlájára.
 • Ha az időpont lemondására a konzultációt megelőző 24 órán belül kerül sor, Páciens köteles a szolgáltatási díjnak megfelelő összeget Szolgáltató részére megfizetni. Amennyiben a Páciens ezen fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult a jövőben megtagadni a Páciens számára történő szolgáltatás nyújtását.


Amennyiben a Páciens a tanácsadáson nem jelenik meg, az alkalom számára megtartottnak minősül, a befizetett pénzösszeg nem használható fel másra, és nem jár vissza.

Ha a Szolgáltató a saját hibájából, vagy önhibáján kívül, akár a szolgáltatás egészével, akár annak egy részének teljesítésével késedelembe esik, az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, a tanácsadás az ő hibájából nem kezdhető meg, vagy elmarad, akkor köteles az elmaradást pótolni és egy új időpontban megtartani az elmaradt tanácsadást, vagy a tanácsadói díj teljes összegét visszafizetni a Páciens részére.

A teljesítés időpontja a tanácsadás, konzultáció megtartásának időpontja, valamint a megrendelt étrend, számítás, vagy bármely egyéb írásbeli dokumentum elkészítésének időpontja.
Páciens tudomásul veszi, hogy Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt szolgáltatást a szakmai és etikai szabályok megtartásával, a Páciens érdekeit szem előtt tartva nyújtja. Páciens tudomásul veszi, hogy a szerződés szerinti tanácsadás vagy egyéb szolgáltatás szakszerű nyújtása több alkalmas találkozást, időben elhúzódó kezelést tehet szükségessé, ám a Szolgáltató nem vállalja a tőle elvárható gondosságon túli egyéb eredmény elérését.

A Páciens a saját testi-lelki állapotáért a tőle elvárható módon felelősséggel tartozik, ezért a Szolgáltatót semmiféle helytállási kötelezettség nem terheli a Páciens olyan cselekményének következményéért, amely a szerződés tárgyát képező szolgáltatást sikerét veszélyeztetheti. Az ilyen magatartásokból eredő károkért, a szolgáltatás sikertelenségéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Páciens a szolgáltatás igénybevételekor tiszteletben tartja a Szolgáltatóra vonatkozó jogszabályokat és a Szolgáltató működési rendjét.
A Páciens köteles a részére nyújtott szolgáltatást személyesen végző tanácsadóval együttműködni és tiszteletben tartani a Szolgáltató jogait.

A Páciens köteles megadni minden információt a Szolgáltató számára egészségügyi állapotával kapcsolatban, köteles átadni az állapotát bemutató egészségügyi dokumentumokat, leleteket stb.
Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Páciens által elhallgatott, vagy nem megfelelően átadott információk miatti problémákért, egészségkárosodásért.

A Szolgáltató elsősorban a személyes tanácsadást javasolja Páciensei részére. Online konzultáció esetén a Szolgáltatónak nincs lehetősége a Páciens testsúlyát, testösszetételét ellenőrizni, valamint arra sem, hogy a Páciens külalakját szemügyre vegye és az ebből származó egészségügyi következtetéseket levonja. Online tanácsadás esetén a Szolgáltató elfogadja a Páciens által mért testmagassági és súly értékeket, de ezen értékek valóságnak való megfeleléséért kizárólag a Páciens felelős, a Szolgáltató az ennek kapcsán felmerülő tévedésekért, pontatlan számításokért semminemű felelősséget nem vállal.

Szolgáltató nem ad szakmai tanácsot telefonon, vagy elektronikus levélben, hiszen ilyen esetekben nem áll rendelkezésére minden lényeges információ a megalapozott dietetikai szaktanács kialakítására.

A Szolgáltató által a Páciens részére átadott írásos dokumentumokon a Páciens korlátozott felhasználási jogot szerez: a Páciens az írott dokumentumokat (pl. étrend, számítások, egyéb információk, tájékoztató brossúrák stb.) kizárólag saját céljára jogosult használni.
Páciens tudomásul veszi azt is, hogy a tanácsadás során és az azt követően átadott írásos dokumentumokból megismert információkat nem jogosult harmadik személyek számára továbbítani, sokszorosítani és forgalomba hozni, bármilyen felhasználás kizárólag a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen pontban foglalt kötelezettségek megszegése esetén a Páciens köteles a Szolgáltató ebből eredő kára, valamint a felmerült, indokolt és igazolt költségei megfizetésére.

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok (beleértve a különleges adatokat is) kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.
A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.

Amennyiben a Páciens a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban, vagy írásban: postai úton (Tárczy Virág egyéni vállalkozó 1028 Budapest, Bethlen Gábor u. 3.), vagy elektronikus levélben (tarczy.virag@gmail.com) teheti meg.

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Páciens a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Páciensnek átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Páciensnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Páciens neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Páciens panaszának részletes leírása, a Páciens által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szolgáltató nyilatkozata a Páciens panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Páciens aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.


A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Pácienst írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Páciens lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Pácienseit, hogy amennyiben a Páciens nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Páciens lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Páciens:

A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület:

Budapesti Békéltető Testület:
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefonszáma: 06 (1) 488 21 31
Fax száma: 06 (1) 488 21 86
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Páciens és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Páciens megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Páciensnek csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Páciens hátrányára dönt.
A Békéltető Testület eljárása a Páciens kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a Páciens nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
 • a Páciens álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Páciens nyilatkozatát arról, hogy a Páciens a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • a Páciens nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a Testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Páciens aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Páciens bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Páciens rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a Páciens meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Amennyiben a Páciens fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

A Páciens jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

A Szolgáltató székhelye szerinti betegjogi képviselő:
Név: Dr. Szedresi Alexandra
E-mail cím: alexandra.szedresi@ijb.emmi.gov.hu
Telefonszám: 06-20-4899-504

A Páciens tanácsadásra való elektronikus jelentkezése feltételezi, hogy a Páciens az elektronikus szolgáltatásnyújtásra vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól,
 • 1997. évi CLIV. törvény – az egészségügyről;
 • 1997. évi XLVII. törvény – az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. 09. 10 napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazandók.

error: A tartalom szerzői jogvédelem alatt áll!

Ha bajban vagy a szénhidrát- illetve a tápértékszámítással, kattints ide!